Logo Protestantse Kerk in Nederland

 

 

Samenspel

____________________________________________

 

Beleidsplan

Protestantse Gemeente i.w. te Lemmer c,a, c.a.c.a.c.a.


 


Inhoud

0     Voorwoord  7

1     Inleiding  7

2     Missie en Visie  8

2.1 Missie  8

2.2 Visie  9

3     Samenvatting in een aantal strategische beslissingen  10

3.1 Wat we moeten houden of versterken   11

3.2 Wat we zouden kunnen opzetten   12

3.3 De volgende punten zijn onderwerp van nader beraad: 12

3.4 Aandachtspunten   12

3.5 Nawoord   13

Bijlage 1: Werkplannen  14

1     Het consistorium 14

1.1 De pastorale taken van de predikanten   14

Algemeen: 14

Levenscycluspastoraat 15

Het levensbegin: 15

Het leven zelf: 15

Het levenseinde: 15

Het leggen en onderhouden van pastorale contactenoor de predikant. 16

Eventuele voornemens voor de toekomst 16

1.2 Ouderlingen   16

1.3 Jeugdouderlingen   17

1.4 Diakenen   17

1.5 Contactpersonen   17

1.6 Wijkteam    18

2     Jeugd en Jongeren  19

2.1 Visie  19

2.2 Doelen   19

Aandachtspunt 19

2.3 Het huidige aanbod   19

2.3.1    Kinderen (0-12)  19

2.3.2    Activiteiten  20

2.3.3    Clubs (8 – 12)  20

2.3.4    Jeugd (13-21)  20

2.4 Samenvatting en conclusie  20

2.5 Nieuwe activiteiten   21

2.5.1    Contacten met doopouders  21

2.5.2    Ouderavond  21

2.5.3    Square  21

2.5.4    Youth Alpha  21

2.6 Wat is er nodig?  21

2.6.1    Menskracht 21

2.6.2    Materieel 22

2.7 Bronnen van inspiratie  22

3     College van Diakenen  22

3.1 Algemeen   22

3.2 De vormgeving van de opdracht van de diakenen   23

3.2.1    De ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten  23

3.2.3    Bestuur  24

3.2.4    Huidige activiteiten  24

3.2.5    Huidige inkomsten  26

3.3 Beleidsvoornemens  26

3.4 Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. 26

3.4.1    Achtergrond  26

3.4.2    Activiteiten  27

3.4.3    Werkwijze  28

4     College van Kerkrentmeesters (CvK) 29

4.1 Uitgangspunt  29

4.2 We willen daarom doorgaan met de volgende activiteiten. 29

4.3 Verdeling beschikbare financiën en menskracht  29

4.4 Inspiratiebronnen voor beleidsontwikkeling  29

4.5 Benodigde deskundigheid   30

4.6 Kerkmuziek  30

5     Overige commissies  30

5.1       40-dagen Commissie  30

5.2       Taakgroep Eredienst 31

5.2.1    Voortzetting van de huidige werkwijze. 31

Bijlage 2: Kracht, Zwakte, Kansen en Bedreigingen  32

1     Kracht van de gemeente  32

In de missie en visie wordt betrokkenheid bij elkaar steeds genoemd als belangrijke waarde in onze gemeente. 32

In de visie vinden we vertrouwen tussen gereformeerden en hervormden belangrijk. We zien dit vertrouwen al in het feit dat 33

Eredienst 33

2     Zwakte van de gemeente  33

De missionaire verbondenheid met de naaste dichtbij en ver weg  33

De groep betrokken gemeenteleden van 10-45 jaar is klein  33

Eredienst 33

Vorming en toerusting  34

Algemeen  34

Fusie en samenwerking  34

3     Kansen voor de gemeente  34

Betrokkenheid van gemeenteleden van 10-45 jaar vergroot door  34

Betrokkenheid onderling kan vorm krijgen in  35

De kerk moet daar zijn waar de mensen zijn  35

4     Bedreigingen voor de gemeente  35

Oorzaak afname van betrokkenheid van gemeenteleden van 10-45  35

Betrokkenheid algemeen  36

 

 

 

 

 

 

 


 

0       Voorwoord

De titel van dit beleidsplan ‘Samenspel’  is ontleend aan één van de eerste liederen die we als gemeente zongen uit het nieuwe liedboek (Lied 706): “Dans mee met Vader, Zoon en Geest, kom binnen in hun kring, dat wervelende samenspel van ver voor ons begin”. Als gemeente zijn wij opgenomen in de beweging van God, een even speelse als ernstige beweging. In deze van God gegeven beweging komen wij als gelovigen en als gemeente tot onze bestemming. Een beweging waarin wij als gemeenteleden door de Heer samen worden gebracht, en voor zijn aangezicht samen leren, vieren, dienen.

Dit beleidsplan bevat een overzicht van beleidsvoornemens van onze gemeente voor de jaren 2013 -2018. Het gemeenteleven wordt beschreven en onderdelen van dit gemeenteleven worden benoemd die die verdere aandacht, verdieping en uitwerking nodig hebben.

Het kerkelijk leven in de gemeenten die deel uitmaken van de Protestantse Kerk in Nederland wordt geregeld door de Kerkorde. Een aantal zaken betreffende het kerkelijk leven wordt in deze Kerkorde overgelaten aan de plaatselijke gemeenten, en moet verwoord worden in een ‘Plaatselijke Regeling’. Ook de Protestantse Gemeente i.w. te Lemmer c.a. heeft een dergelijke ‘Plaatselijke Regeling’. 

We vinden het belangrijk samen als kerkenraad en gemeente beleid te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren. Samen het verlangen van de gemeente voor de toekomst formuleren, geeft een breed draagvlak. Met dit beleidsplan wil de kerkenraad de ruimte scheppen voor een inspirerende gemeente, waar ieder zich thuis voelt.

De kerkenraad heeft in verschillende vergaderingen nagedacht over de opdracht waar we als kerkelijke gemeente naar streven. Hoe kunnen we die opdracht vorm geven en binnen welke structuur zou dat kunnen? Eén en ander is verwoord in onze missie en visie.

1       Inleiding

Op 20 januari 2008 tekenden de toenmalige voorzitters en scriba’s van de kerkenraden van de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente in Lemmer de federatieovereenkomst. Op de gemeenteavond van 1 november 2010 en de kerkenraadsvergaderingen van 22 juni 2011 en 10 november 2012 is besloten om binnen afzienbare tijd te komen tot een fusie. In het proces op weg naar een fusie is het goed om een beleidsplan op te stellen voor de gefedereerde en hopelijk spoedig gefuseerde gemeente. De kerkenraad heeft daarmee een begin gemaakt op de heidag op 14 mei 2011 in Warns. Daar hebben we uitgebreid gesproken over onze identiteit en onze toekomstvisie. Op zondag 4 maart 2012 hebben ongeveer 80 gemeenteleden met elkaar gesproken over de sterke en de zwakke kanten van de gefedereerde gemeente. In het voorjaar en de zomer van 2012 zijn bovendien werkbladen door de verschillende geledingen ingevuld. Op grond van al deze gegevens hebben wij nu onderstaand beleidsplan samengesteld.

Dit beleidsplan heeft twee bijlagen: in bijlage 1 wordt het werk van de verschillende colleges, taakgroepen en commissies beschreven en vertellen zij wat zij de komende vijf jaar willen doen. Bijlage 2 is de weerslag van een gesprek met gemeenteleden over de sterke en zwakke kanten van de gemeente.

2       Missie en Visie

Tijdens de heidag van de kerkenraad op 14 mei jl. hebben we gekeken naar de formulering van de missie (de identiteit) en visie (toekomstbeeld over 5 jaar) van en voor de gemeente.

2.1     Missie

De Protestantse Gemeente i.w. te Lemmer c.a. kenmerkt zich door:

·      Verbondenheid met de God van de Bijbel

De Protestantse Gemeente i.w. te Lemmer c.a. (in het vervolg: de gemeente) dankt haar bestaan aan en weet zich verbonden met de God die zich bekendgemaakt heeft aan het volk Israël en zichzelf geopenbaard heeft in Jezus Christus en ons nabij is door zijn heilige Geest. Dit alles is ons overgeleverd in de Heilige Schrift.

·      Verbondenheid met de traditie

De gemeente is geworteld in de traditie van de kerk van alle eeuwen, die uitgelopen is op de Reformatie en vorm krijgt in de Protestantse Kerk in Nederland.

·      Oecumenische verbondenheid

Als gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland zijn wij verbonden met alle Christelijke gemeenten over de hele wereld.

·      Pluriformiteit en openheid  

Door onze geschiedenis en onze verworteling in de Protestantse Kerk in Nederland zijn wij een pluriforme gemeente met openheid naar de breedte van de Protestantse Kerk in Nederland.

Onze leden beleven op heel verschillende manieren het geloof: zij voelen zich thuis bij confessionele, evangelische, midden-orthodoxe en vrijzinnige stromingen binnen de Protestantse Kerk en daarbuiten. Sommige mensen hebben affiniteit met de Rooms-Katholieke kerk. Anderen staan open voor nieuwe religieuze stromingen en zoeken die te integreren in hun verbondenheid met de Christelijke traditie.

·      Onderlinge verbondenheid

Een sfeer van onderlinge verbondenheid vinden wij heel belangrijk. Deze sfeer komt tot uiting in: onderlinge contacten, dienstbetoon (pastoraat en diaconaat), het samen zoeken naar de betekenis van God in ons leven.

·      Missionaire verbondenheid met de naaste dichtbij en verweg  

In de gemeente gaat gerichtheid op God samen met gerichtheid op de naaste, die verwoord wordt in het grote gebod uit Matteüs 22: 37–39.

2.2     Visie

Op 14 mei 2011, tijdens een heidag, hebben kerkenraadsleden zich de vraag gesteld wat zijzelf en wat andere gemeenteleden verlangen ten aanzien van de gemeente. Op grond van de antwoorden op deze vraag en het gesprek dat we daarover gevoerd hebben, is door de stuurgroep de volgende visie geformuleerd.

·      Over vijf jaar hebben we een nieuwe start gemaakt. Dat betekent dat er tussen hervormden en gereformeerden een groot onderling vertrouwen is gegroeid. Het is niet meer nodig te spreken over ‘wij’ en ‘zij’.

·      Over vijf jaar is er op basis van dit vertrouwen in harmonie beleid gemaakt ten aanzien van de huidige gebouwen en andere financiële kwesties, en we hebben moeilijke beslissingen durven nemen.

·      Over vijf jaar ervaren we onze pluriformiteit niet als een last, maar als een geschenk: Als gemeente zijn we deel van het lichaam van Christus: juist ook in onze verschillen hebben we elkaar nodig. Pluriformiteit is een geschenk dat ons ook verplicht tot het scheppen van ruimte voor verschillen in geloofsbeleving en vormgeving van erediensten.

·      Over vijf jaar heeft de betrokkenheid van gemeenteleden in de leeftijd van 10 tot 50 jaar vorm gekregen in de ruimte die we hebben geschapen voor hun inbreng in beleid en vormgeving van het gemeenteleven in alle opzichten: leren, vieren, dienen.

·      Over vijf jaar komt betrokkenheid bij elkaar in verschillende vormen tot uiting: onderlinge hulpvaardigheid, het dragen van verantwoordelijkheid voor de gemeenschap en individuen. Maar ook in het organiseren van dingen waarin mensen plezier hebben met elkaar, het leven vieren, en samen dingen ondernemen.

·      Over vijf jaar komt onze betrokkenheid bij de wereld om ons heen meer tot uiting. Dichtbij en ver weg. Dus in het dorp zijn we zichtbaar, maar ook houden we ons bezig met de ontwikkelingen in de maatschappij en politiek, landelijk en op wereldschaal.

·      Dit alles gefundeerd op het vertrouwen dat de Heer ons in dit proces leidt in gebed, lezen van de bijbel en onderling gesprek.

3       Samenvatting in een aantal strategische beslissingen

Elk jaar voor juli bezint de kerkenraad zich op de missie en de visie, bekijkt weer de navolgende punten en bepaalt een speerpunt voor het volgende seizoen. Deze strategische beslissingen zijn voor een belangrijk deel ingegeven door het gesprek in de gemeente, zoals dat beschreven is in bijlage 1. Elk jaar voor junii evalueert de kerkenraad de uitvoering van de speerpunten van het afgelopen seizoen.

3.1     Wat we moeten houden of versterken

·         Kerkdiensten

o  de reguliere kerkdiensten

§  Jongeren hierin meer betrekken door hen te laten voorlezen, collecteren, muziek te laten maken.

o  een gevarieerd aanbod van andere diensten en bijeenkomsten:

§  diensten in de traditie van Steen in de vijver om elf uur

§  jeugddiensten waarin de jeugd een groot aandeel heeft in de voorbereiding

§  tienerdiensten en tieneravondmaal

§  sing-in

§  diensten met een bijzonder karakter of thema, in de traditie van Welkom@Zondag en Open Deur.

§  kind-school-en-gezinsdiensten.

·         Kringen: waarin we op verschillende manieren bronnen van geloofsleven aan boren. Met als doel het stimuleren van het leven in geloof en het nadenken over de wijze waarop dit geloof in ons dagelijks leven gestalte krijgt. Te denken valt daarbij aan:

o  gesprekskringen

o  gebeds- en/of meditatie kring

o  doe-kringen rondom een bepaald thema: bijvoorbeeld het milieu.

·         We vinden het belangrijk om dingen met elkaar te doen en te ondernemen:

o  rommelmarkt en Fancy fair

o  kerstmarkt

o  activiteiten in de Veertigdagentijd inclusief projecten zoals bijvoorbeeld Oeganda en Guinee.

o  opvoeren van een musical

o  samen koffiedrinken na de dienst

·         Onze aanwezigheid op internet.

o  website

o  sociale media:

§  Facebook

§  Twitter

§  één of meerdere blogs over de activiteiten in de gemeente, geschreven door gemeenteleden.

3.2     Wat we zouden kunnen opzetten

·      We vinden het belangrijk om dingen met elkaar te doen en te ondernemen:

o  opzetten van een vrijwilligers meldpunt voor hand- en spandiensten in het dorp (bijvoorbeeld schilders-klussen, reparatiewerkzaamheden etc.)

o  opzetten van eetgroepjes.

o  organiseren van excursies en reizen naar bestemmingen in binnen- en buitenland

·      Een commissie voor de groep van 18-50 jaar, bestaande uit gemeenteleden uit deze groep. Vragen voor deze commissie kunnen zijn:

o  Hoe kunnen wij deze leeftijdsgroep bereiken?

o  Wat zijn de verlangens en wensen van deze leeftijdsgroep?

o  Wat houdt deze leeftijdsgroep bezig?

o  Wat kunnen wij als gemeente voor deze leeftijdsgroep betekenen?

Hoe kunnen wij de gemeente zo inrichten dat mensen uit deze leeftijdsgroep zich daarmee kunnen/willen verbinden?

3.3     De volgende punten zijn onderwerp van nader beraad:

·      één kerkgebouw

·      één zalencentrum

·      twee fulltime predikanten, of een fulltime predikant en een fulltime kerkelijk werker

3.4     Aandachtspunten

·      Om de betrokkenheid van gemeenteleden tussen de 18 en 50 jaar te stimuleren zouden we kunnen inzetten op een verjonging van de kerkenraad. De bovengenoemde commissie voor de leeftijdsgroep van 18-50 jaar zou kunnen onderzoeken wat hiervoor nodig is.

·      Toerusting van ouderlingen en contactpersonen met betrekking tot het pastoraat.

·      De jeugdouderlingen willen meer aandacht besteden aan de jeugd van 16 jaar en ouder.

·      We streven naar een verkleining van de kerkenraad.

·      We denken na over de vraag: welke taken horen bij het ambt, en welke niet?

·      We zoeken jeugdwerkers om de jeugdouderlingen bij te staan.

3.5     Nawoord

Er wordt op het moment van dit schrijven hard gewerkt om de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente te laten fuseren tot de Protestantse Gemeente te Lemmer c.a.. Daarom is dit beleidsplan zo opgesteld dat er zo nodig aanpassingen en toevoegingen mogelijk zijn.

De kerkenraad dankt iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit beleidsplan. De kerkenraadsleden spreken de wens uit dat dit plan ons allen als leden van de Protestantse Gemeente te Lemmer c.a. mag inspireren tot een bijdrage aan het werk in de wijngaard van de Heer en het vertrouwen op God de Vader, Jezus Christus de Zoon en de Heilige Geest mag bevorderen.   


 

Bijlage 1: Werkplannen

1                  Het consistorium: vergadering van predikanten en ouderlingen

Het consistorium wil haar energie steken in het handhaven en optimaliseren van de bestaande pastorale structuur. Zij wil minder energie steken in het bedenken van allerlei nieuwe dingen. Wel is het belangrijk om aandacht te besteden aan de toerusting van ambtsdragers en contactpersonen ten aanzien van het pastoraat. Ouderlingen en predikanten willen daartoe de onderlinge toerusting in het consistorium verder stimuleren, maar ook in de wijkteams toerusting van contactpersonen een plaats geven.

 

De ouderlingen willen het huidige aanbod consolideren:

·      6 ouderlingenwijken met daarin een groot aantal contactpersonen,

·      3 wijken per predikant,

·      6 consistoriumvergaderingen per jaar,

·      voor contactpersonen zijn aanstellingsformulieren,

·      1 wijkbijeenkomst of diverse groothuisbezoeken

·      minimaal 2 wijkteamvergaderingen per jaar.

·      Het pastoraat wordt gegeven n.a.v. de behoefte van de gemeenteleden (op afroep).

1.1     De pastorale taken van de predikanten

Algemeen:

·      het op afroep verlenen van incidentele pastorale zorg in het algemeen.

·      het nemen van initiatieven wanneer herhalingspastoraat op prijs wordt gesteld.

·      het onderhouden van pastorale relaties, voortvloeiend uit herhalingspastoraat.

·      begeleiding en toerusting van de wijkteams in het bezoekwerk.

·      het verzorgen van de pastorale rubriek in het kerkblad.

·      het opstellen van de Pinkstergroet en de Kerstgroet.

Levenscycluspastoraat

Het geven van aandacht aan de pastorale aspecten die samenhangen met de levenscyclus. Daarbij valt te denken aan:

Het levensbegin:

·      zorg bij vragen en problemen rondom kinderwens en gezinsuitbreiding.

·      zorg rondom geboorte en doop. (Het voorbereiden van doopdiensten).

Het leven zelf:

·      communicatie met bruidsparen en het voorbereiden van de huwelijksdienst.

·      aandacht voor huwelijksjubilea (50 jaar) en verjaardagen (85 jaar en ouder).

·      zorg bij ziekte, lichamelijk, zowel als geestelijk.

·      bezoek aan ouderen die aan huis gebonden zijn.

·      bezoek aan patiënten in het ziekenhuis of andere instellingen.

·      zorg bij geloofsproblemen: “Hoe kan ik in deze tijd nog gelovig zijn.”

·      zorg bij maatschappelijke problemen, zoals relatie- en verslavingsproblematiek.

·      zorg bij economische problemen, zoals werkloosheid en verborgen armoede.

·      zorg bij ethische afwegingen, zoals abortus, euthanasie en palliatieve sedatie.

·      zorg bij problematiek, samenhangende met incest en seksueel misbruik.

Het levenseinde:

·      zorg rondom het overlijden van gemeenteleden.

·      voorbereiding van de uitvaart met de nabestaanden.

·      organisatie van de uitvaart met ouderling, diaken, koster en organist.

·      het schrijven van een ‘In memoriam’ in het kerkblad.

·      pastorale herhalingszorg aan nabestaanden.

·      het organiseren van de herdenkingsdienst op zondag Voleinding.

Het leggen en onderhouden van pastorale contacten door de predikant.

Wij kennen in onze gemeente het zgn. pastoraat op afroep. Het karakter van het predikantspastoraat wordt sterk bepaald door het incidentele beroep dat er op de pastores gedaan wordt. Wanneer er zich bij een gemeentelid iets voordoet, waardoor pastorale inzet gewenst is, kan een beroep gedaan worden op de predikanten. De enige gemeenteleden die structureel één keer per jaar bezocht worden zijn de gemeenteleden van 85 jaar en ouder.

Het kan soms voorkomen dat een predikant besluit om zich bijvoorbeeld een jaar te concentreren op een andere groep gemeenteleden: Bijvoorbeeld de gemeenteleden van een bepaalde leeftijdscategorie, of uitgekozen op basis van een ander criterium. Dat gebeurt dan ook in overleg.

            Iedere predikant heeft een werkwijze die bij hem en de ouderlingen en contactpersonen past, en hij is daarin zo transparant mogelijk naar de kerkenraad (in het bijzonder de ouderlingen en contactpersonen) en naar de gemeenteleden. In verband met zijn plicht tot geheimhouding hoeft de predikant niet bekend te maken welke gemeenteleden hij bezoekt, maar kan hij in voorkomende gevallen overleg plegen en het bezoekwerk structureren samen met de ouderlingen en contactpersonen en kan hij naar bevind van zaken handelen.

Eventuele voornemens voor de toekomst

Het ligt niet voor de hand bovenstaand beleid op korte termijn te wijzigen.

1.2     Ouderlingen

·      organiseren het pastorale werk in hun wijk en coördineren het werk van de contactpersonen.

·      verlenen in bijzondere gevallen pastorale zorg en leggen huisbezoeken af in goed overleg met predikant en betrokken contactpersoon.

·      organiseren minimaal 2 x per jaar, naar eigen inzicht een wijkteamvergadering.

·      zijn betrokken bij het pastoraat aan ernstig zieken, zijn betrokken rondom een overlijden en zijn aanwezig in een rouwdienst.

·      laten hun betrokkenheid blijken bij een huwelijk of huwelijksjubileum.

·      organiseren één keer per jaar een groothuisbezoek of wijkavond. Dit in overleg met de ouderlingen van de andere wijken, en daarbij geholpen door de leden van het wijkteam.

·      rapporteren over het wijkwerk aan het consistorium

·      brengen informatie vanuit de kerkenraad en/of het consistorium naar het wijkteam.

1.3     Jeugdouderlingen

·      jeugdzorg algemeen: in goed overleg met de predikant en waar nodig met de ouderling en contactpersoon.

·      speciale aandacht voor de jongeren van 16 jaar en ouder etc.

·      de jeugdouderlingen worden bij hun werk geassisteerd door jeugdwerkers. Dezen hebben tot taak de jeugdouderlingen te helpen bij al de activiteiten die zij ten behoeve van de jeugd ontplooien.

1.4     Diakenen

·      schenken aandacht aan, verlenen bijstand aan en begeleiden mensen die in financiële problemen zitten. Zij leveren een daadwerkelijke bijdrage in het voorzien van middelen, voedsel, huishoudelijke en persoonlijke benodigdheden.

·      Begeleiden mensen in nood naar de officiële hulpverlening: bijvoorbeeld naar Delphion.

·      zijn aanwezig bij rouw- en trouwdiensten. etc.

1.5     Contactpersonen

·      De contactpersonen worden door de kerkenraad aangesteld in hun functie als contactpersoon met een bijzondere taak in de betreffende wijk. Zij krijgen bij hun aanstelling een aanstellingsbrief.

·      De contactpersonen nemen geheimhouding in acht van wat hen in vertrouwen wordt verteld.

·      De contactpersonen onderhouden contact met een beperkt aantal adressen (gemiddeld ca. 20 adressen) in de wijk

·      de contactpersonen staan onder directe leiding van de betreffende ouderling(-en) en doen hun werk in goed overleg met de verantwoordelijke ouderling(-en) in hun deel van de wijk.

·      de contactpersonen draaien volledig mee in het wijkteam.

·      de contactpersonen proberen in hun wijk contacten te leggen: men is attent op bijv. vragen, ideeën, wensen, klachten, noden, bekwaamheden enz.

·      de contactpersonen doen werkzaamheden die in het wijkteam worden afgesproken.

·      de contactpersonen komen in de volgende gevallen langs:

1.    geboorte (met attentie).

2.    kennismaking met nieuw ingekomenen.

3.       verjaardagen 80 jaar en ouder (met attentie). Voor 1 januari 2012 kregen alle mensen van 75 jaar en ouder een bloemetje. Daarom bouwen we het af: mensen die vorig jaar een bloemetje kregen, krijgen dat ook dit jaar, en de volgende jaren. Maar mensen die dit jaar 75 worden krijgen pas op hun 80e een bloemetje.

4.    huwelijksjubileum (met attentie).

5.    bijzondere gebeurtenissen.

6.    eventueel verjaardagszakjes.

7.    deeldoosjes.

8.    kerst en paasgroet

9.    uitnodiging wijkavond.

10.     uitnodiging groothuisbezoek

11.     naar eigen inzicht.

1.6     Wijkteam

Zaken die voortkomen uit de wijkteamvergaderingen worden door betrokken kerkenraadsleden meegenomen ter behandeling in het eerst volgende consistorium en worden vervolgens (indien van toepassing) tot besluitvorming ingebracht op de kerkenraadsvergadering.

 

2       Jeugd en Jongeren

2.1     Visie

Geloofsopvoeding is een oude en goede gewoonte. Wat wij geloven, beleven en meemaken zo overdragen, dat jongeren van nu zullen ontdekken hoe bijzonder een relatie met Christus is.

2.2     Doelen

·         het bereiken van jongeren met het Evangelie.

·         effectieve evangelisatie.

·         enthousiast geloofsleven (en geloofsklimaat)

·         persoonlijke verantwoordelijkheid kunnen nemen (empowerment).

·         respect en vriendschap kunnen bieden.

           

Deze doelen willen we bereiken met aansprekende programma’s en inspirerende samenkomsten.

Aandachtspunt

Het is dringend gewenst dat jeugdouderlingen en mensen die actief zijn voor de jeugd meer inspraak krijgen binnen de kerk en ruimte krijgen om activiteiten te ontplooien.

2.3     Het huidige aanbod

2.3.1  Kinderen (0-12)

Crèche voor de baby's van 0 en 1 jaar en peuteropvang voor de 2 t/m 4 jarigen. Deze twee zijn gelet op het weinige aanbod van deze leeftijdscategorie samengevoegd.

De kinderen hebben per groep een kindernevendienst in hun eigen zaal met zang, muziek, verhaal, drama, bijbeltekst, gebed (met voorbedenboek, dat meegenomen wordt naar de kerkdienst), tekenen, knutselen en een collecte.

2.3.2  Activiteiten

Naast de gewone zondagse kindernevendiensten, organiseert het jeugdwerk (mede) ook een aantal grote feesten waar alle groepen samenkomen en waar vrienden en vriendinnen welkom zijn.

Te noemen zijn: de startzondag, het (kinder)kerstfeest en een tweetal kind-school-en-gezinsdiensten.

2.3.3  Clubs (8 – 12)

Voor de jeugd van 8 t/m 10 jaar en van 11 t/m 12 jaar bestaat de gelegenheid om eenmaal per week in het kerkelijk seizoen op een avond naar club te gaan. Daar wordt deze groep op een laagdrempelige manier in aanraking gebracht met het woord van God door middel van knutselen, verhaal en gebed etc. Leiding en jeugd zijn enthousiast.

2.3.4  Jeugd (13-21)

2.3.4.1            Tienerdienst

Voor de jongeren in de leeftijd van 13 t/m 16 jaar wordt op zondagmorgen een aantal tienerdiensten georganiseerd naast de reguliere kerkdienst. Deze bijeenkomsten sluiten aan bij de beleving van  jongeren. Deze tienerdiensten worden gemiddeld goed bezocht.

2.3.4.2            Jeugdhonk

Voor de jeugd van 16 t/m ± 21 jaar bestaat de mogelijkheid om eenmaal per week bij elkaar te komen in het door henzelf ingerichte jeugdhonk. Invulling van deze avond wordt ook door hen verzorgd, onder toezicht van een oudere. Er wordt hier geen alcohol geschonken en gedronken.

2.4     Samenvatting en conclusie

Op al deze activiteiten komt voldoende enthousiaste respons. Daarom willen we doorgaan met de huidige activiteiten. De crèche/peuteropvang bij de diensten vormt daarop een uitzondering: Hiervan wordt nauwelijks    gebruik gemaakt. Wij willen een onderzoek doen naar de oorzaken hiervan. Op grond van de uitkomsten van dit onderzoek willen we de vraag beantwoorden in welke vorm de crèche – en peuteropvang voortgezet moeten worden.

2.5     Nieuwe activiteiten

2.5.1  Contacten met doopouders

Wij vinden het belangrijk dat de contacten met de doopouders na de doop niet ophouden. Een vervolggesprek met (meerdere) doopouders en daarna de afspraak voor frequente bijeenkomsten is een “must”. Uitwerking daarvan heeft hoogste prioriteit.

2.5.2  Ouderavond

Eens per jaar wordt er een ouderavond georganiseerd. Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd. Ook is er ruimte om samen met de kinderwerkers in gesprek te gaan. Daarnaast wordt er een thema behandeld, eventueel met workshops.

2.5.3  Square

Het meest uitdagende evenement voor jongeren van 12-17 jaar. Een weekend met hoogstaande activiteiten en diepgaande ontmoetingen voor onze eigen jeugd en jeugd uit de noordelijke provincies.

2.5.4  Youth Alpha

Youth Alpha is een programma om rand- of onkerkelijke jongeren te bereiken of in contact met  geloof te brengen. Dit programma wordt begeleid door een predikant en een vrijwilliger. Deze Youth Alphacursus is een mooie manier om het Evangelie te brengen bij jongeren boven de 16 jaar.

2.6     Wat is er nodig?

2.6.1 Menskracht

·      Als menskracht zijn er goede jeugdleiders en is er een enthousiast geloofsleven en geloofsklimaat!

·      De jeugdouderlingen worden bij hun werk geassisteerd door jeugdwerkers. Deze jeugdwerkers hebben tot taak de jeugdouderlingen te helpen bij al de activiteiten die zij ten behoeve van de jeugd ontplooien.

2.6.2  Materieel

·      Voor deze plannen blijft geld nodig. Een deel daarvan kan bekostigd worden vanuit de eigen financiële bijdragen. Voor nieuwe activiteiten als mogelijk een jongerenwerker, Youth Alpha, Square, een snelle internetverbinding e.a. zullen extra middelen moeten komen.

·      Het College van kerkrentmeesters houdt voldoende lokaliteiten beschikbaar. Daarnaast zijn er diverse andere noodzakelijke voorzieningen als: een Wifi-verbinding, een beamer en laptop, en een geluidsinstallatie.

2.7                  Bronnen van inspiratie

·      Vertegenwoordiging van de Taakgroep Jeugd en Jongeren in het moderamen en de kerkenraad.

·      Tevens neemt deze Taakgroep deel aan de organisatie van diverse activiteiten (zoals o.a. de Startzondag) en is zij op beleidsniveau betrokken bij de ontwikkeling naar de fusie van de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente.

3       College van Diakenen

3.1     Algemeen

In de visie voor de gemeente lezen we:

  Over vijf jaar komt betrokkenheid bij elkaar in verschillende vormen tot uiting: onderlinge hulpvaardigheid, het dragen van verantwoordelijkheid voor de ge-meenschap en individuen. Maar ook in het organiseren van dingen waarin mensen plezier hebben met elkaar, het leven vieren, en samen dingen ondernemen.

  Over vijf jaar komt onze betrokkenheid bij de wereld om ons heen meer tot uiting. Dichtbij en ver weg. Dus in het dorp zijn we zichtbaar, maar ook houden we ons bezig met de ontwikkelingen in de maatschappij en politiek, landelijk en op we-reldschaal.

 

3.2     De vormgeving van de opdracht van de diakenen

De diakenen hebben hierin een bijzondere opdracht tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld. Zij proberen deze opdracht vorm te geven door:

3.2.1  De ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten

·         Diakenen zijn in het bijzonder betrokken bij de voorbereiding van het Heilig Avondmaal in beide kerken, en zij doen daarbij dienst.

·         Wanneer het Heilig Avondmaal gevierd wordt in de kerkdienst op zondagmorgen, wordt er op zondagmiddag om 15.30 uur in het Verzorgingshuis "Suderigge" avondmaal gehouden  in aanwezigheid van een predikant, ouderling en diaken.

·         In de lijdensweek wordt het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag in " Suderigge"  gevierd.

·         Ook is er de mogelijkheid om via de kerktelefoon huisavondmaal te vieren.

·         Op special verzoek kan het huisavondmaal in overleg met de predikant en diaken door de week gevierd worden.

·         Op aanvraag bereiden diakenen de voorbeden mede voor.

 

3.2.2  Andere taken

·         het inzamelen en besteden van de liefdegaven en de publicatie in het kerkblad en de dienst

·         het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale taken

·         het verlenen van bijstand aan, verzorging van of bescherming voor hen die dat nodig hebben;

·          het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn (twee keer per jaar voorbereiden van de zondag voor het Werelddiakonaat in samenwerking met de Z.W.O. commissie. 

·         het dienen van de gemeente en de kerk met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid;

·         het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat

·         het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.

3.2.3  Bestuur

De diakenen vormen tezamen het college van diakenen.

Het college van diakenen wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.

De taakverdeling wordt na elke vacaturetijd opnieuw ingevuld en aangepast.

De taakverdeling wordt vastgesteld in de vergadering van de diaconie.

Het college van diakenen heeft tot taak:

·      het maken van het beleidsplan, de diaconale begroting en de diaconale jaarrekening    

·      het zorg dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid in de gemeente

·      het beheren van de goederen van de diaconie

·      met een diaken vertegenwoordigd te zijn in ieder wijkteam

·      ongeveer 7 maal per jaar te vergaderen

·      vertegenwoordiging in verschillende commissies zoals: 40-dagencommissie, Z.W.O. commissie, vacatureteam, de classis en het classicaal diaconaal werkverband.

 

Het college van diakenen is bevoegd diaconale steun te verlenen aan personen, organen, kassen, fondsen, instellingen en rechtspersonen in binnen- en buitenland.

3.2.4  Huidige activiteiten

De diaconie

·      verleent financiële steun aan:

o  ‘Kerk in Aktie’

o  de Voedselbank.

·      verleent materiële steun

o  in de vorm van Kerstpakketten

o  aan de Voedselbank.

·      organiseert projecten voor ouderen:

o  bejaardenkerstfeest

o  bejaardenmiddagen en reisje

o  vervoer voor bezoek kerkdiensten

o  kerstattentie en kerstgroet voor 80 plussers

o  kerstattentie voor alle bewoners van verzorgingstehuis “Suderigge” en aanleunwoningen

·      doet projecten voor gehandicapten en zieken

o  kerstattenties en kerstgroet

o  ziekenzondag: het geven van een roos op ziekenzondag aan gemeenteleden in verzorgingshuis ‘Suderigge’ en zieke gemeenteleden.

o  de diaconie is tussenpersoon voor vakantieweken in het ‘Roosevelthuis’ of ‘de Werelt’.

o  het versturen van een kaart als blijk van medeleven.

·      zorgt voor de bloemen in wijk en kerk

·      zorgt dat er elk jaar een nieuwe paaskaars wordt aangeschaft, en besluit wie de oude paaskaars krijgt.

·      heeft de taak om een aantal graven te verzorgen. De financiële middelen hiervoor komen uit het gravenfonds.

 

·      Classicaal is de diaconie actief in

o  het steunen van financiële projecten/inrichtingen/acties e.d.

o  het bijwonen van vergaderingen van de classis Heerenveen en het classicaal diaconaal werkverband.

 

·         Landelijk/wereldwijd geeft de diaconie financiële steun aan projecten, inrichtingen, acties e.d.

·      Tevens worden er door de diaconie financiële middelen verstrekt aan zelf gekozen doelen en/of bestemmingen.

·      Missionaire steun d.m.v. giften wordt verzorgd door de Z.W.O.-commissie die onder de diaconie valt.

 

3.2.5  Huidige inkomsten

·      giften van particulieren,

·      kerkelijke collectes bijvoorbeeld in de diensten

·      eventuele legaten en schenkingen.

·      40-dagen project

·      Deeldoosjes

·      Acceptgiro’s

·      Spaarpotjes

·      Acties

3.3     Beleidsvoornemens

·      Continueren van het bovenstaande.

·      Doen wat gedurende het kerkelijk jaar op onze weg komt.

·      Extra hulp – medemens/spontane acties.

·      Eventueel- de wijkouderling ondersteunen.

3.4     Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

De commissie Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (Z.W.O.- commissie) is een onderdeel van de diaconie.

3.4.1  Achtergrond

De huidige Z.W.O.-commissie is ontstaan door het samengaan van de (Gereformeerde) ZWD commissie en de Gezamenlijke Werelddiakenen (GWD). De ZWD commissie werd gevormd door een aantal gemeenteleden en twee diakenen. De GWD was een commissie bestaande uit gereformeerde en hervormde diakenen die zich bezighielden met gezamenlijke vraagstukken op het gebied van het Werelddiaconaat. Hun taak was onder andere het voorbereiden van de zondagen voor het Werelddiaconaat.

Net als de oude commissies een onderdeel waren van de diaconieën van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk, is ook de “nieuwe” Z.W.O.-commissie een onderdeel van de diaconie van de Protestantse Gemeente i.w. van Lemmer en omstreken. In de commissie zit een aantal diakenen en “gewone” gemeenteleden. Het belangrijkste doel van de commissie is het bevorderen en vergroten van de betrokkenheid van de gemeente bij Zending en Werelddiaconaat. De hele gemeente is immers geroepen tot missionair en diaconaal werk, in verbondenheid met onze partners wereldwijd. Daarnaast is het de taak van de commissie om het missionair aandeel bijeen te brengen en af te dragen aan Kerk in Actie.

3.4.2  Activiteiten

De activiteiten van de Z.W.O.-commissie bestaan uit o.a.:

·      verspreiding van ‘Vandaar’. Dit blad informeert gemeenteleden over het werk van Zending en Werelddiaconaat. Om kosten te besparen ontvangen alleen gemeenteleden die aangegeven hebben toezending op prijs te stellen, een exemplaar

·      meewerken aan de voorbereiding van kerkdiensten in de voorjaars- en najaarszendingsweek. Hierbij zullen de thema’s die door Kerk in Actie worden aangedragen zoveel mogelijk worden gevolgd.

·      de voorbereiding van de zondagen voor het Werelddiaconaat. Kerk in Actie stelt de thema’s vast en verzorgt de landelijke publiciteit. In de diensten wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de ondersteuning van Kerk in Actie.

·      informeren van de gemeente over het werk van Zending en Werelddiaconaat via folders en posters. Naast het foldermateriaal dat Kerk in Actie beschikbaar stelt, kan de commissie ook eigen materiaal ontwikkelen. Dit laatste kan bij voorbeeld noodzakelijk zijn als voor een eigen project wordt gekozen.

·      de adventsschrijfactie: via één of twee door zoveel mogelijk gemeenteleden ondertekende brieven aandacht vragen voor partnerkerken of groepen die verdrukt worden of onrechtvaardig behandeld worden.

·      de Paasgroetenactie: sturen van kaarten aan gevangenen

·      verkoop van de missie- en zendingskalender

·      het uitnodigen van gastsprekers / studenten met deskundigheid op het gebied van Zending en Werelddiaconaat om mee te werken aan een dienst

·      het uitnodigen van studenten die uit derde wereldlanden komen en die deelnemen aan de VU en/of de PThU cursussen om een zondag te gast te zijn van onze gemeente.

·      via een project specifieke aandacht vragen voor de problemen van de partnerkerken

·      ad hoc acties om aandacht te vragen voor de nood in de wereld

·      inzamelen van de vaste vrijwillige bijdrage via acceptgiro’s en zo zorgdragen voor het bijeenbrengen van het missionaire aandeel

·      En zo zijn er nog een aantal zaken die te maken hebben met zending en werelddiaconaat…

3.4.3  Werkwijze

·         De leden van de commissie worden benoemd door de kerkenraad op voordracht van de diaconie.

·         De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

·         De voorzitter roept minimaal vijf keer per jaar de commissie bijeen en leidt de vergaderingen.

·         De voorzitter is verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda.

·         De secretaris maakt de notulen en voert namens de commissie de correspondentie.

·         De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën. Jaarlijks stelt de penningmeester een jaarrekening op die na goedkeuring door de commissie, wordt toegezonden aan de diaconie.

 

Binnen de commissie worden op ad hoc basis subcommissies gevormd zodat niet iedereen zich bezig hoeft te houden met alles. Voorbeelden van gebieden waar subcommissies voor kunnen worden gevormd zijn:

·         zondagen van het Werelddiaconaat

·         zendingsweken

·         zendingskalender en ‘Vandaar’

·         vrijwillige bijdragen/financiën

 

Om al de activiteiten te kunnen inpassen in het jaarlijkse preekrooster en het collecterooster stelt de commissie ieder jaar voor 1 november een jaarplan op.

 

4       College van Kerkrentmeesters (CvK)

4.1    Uitgangspunt

Het is belangrijk om het pastorale en financiële beheers-/beleidsplan te scheiden. Het pastorale gedeelte van de fusie afronden voor we de materiële zaken afhandelen. We willen daarom starten met de volgende activiteiten:

·      onder onder begeleiding van een externe deskundige een prognose uitwerken voor de eerstkomende 5 tot 10 jaar. Bijvoorbeeld ten aanzien van de ontwikkeling van het ledental en de opbrengsten van de kerkbalans. Voor de twee gemeenten gezamenlijk en voor iedere gemeenschap afzonderlijk.

4.2     We willen daarom doorgaan met de volgende activiteiten

·      de lopende onderhoudswerkzaamheden (klein onderhoud)

·      de financiën op elkaar afstemmen ten behoeve van de inzichtelijkheid.

·      alles wat op het gebied van de kerkrentmeesters voorkomt, zal worden aangepakt, maar we zullen daar wel prioriteiten in stellen. We volgen de vastgestelde onderhoudsplannen voor de gebouwen.

·      wanneer een contract beëindigd wordt, wordt opnieuw bekeken of er nieuw beleid gemaakt moet worden ten aanzien van de betreffende functies.

4.3     Verdeling beschikbare financiën en menskracht

Omdat we willen zorgen dat we binnen het gestelde budget blijven

·      laten we waar mogelijk de werkzaamheden door vrijwilligers verrichten

·      benaderen we deze vrijwilligers persoonlijk.

·      Hiermee leveren we ook een bijdrage aan de betrokkenheid van gemeenteleden bij elkaar en bij de kerkelijke gemeenschap.

·      Wat professioneel moet gebeuren laten we over aan professionals.

4.4     Inspiratiebronnen voor beleidsontwikkeling

Ons werk krijgt richting door de diverse rapportages van:

·      het Deltateam, dat een rapport heeft gemaakt van de huidige stand van zaken en aanbevelingen  voor verdere acties heeft gedaan.

·      De Monumentenwacht, die onderhoudsrapportages opstelt en de Stichting behoud kerkelijke gebouwen.

4.5     Benodigde deskundigheid

·      het Deltateam

·      St. Beheer Kerkelijke Gebouwen Friesland te Leeuwarden

·      Kantoor Kerkelijke Goederen

·      deskundigen van het Landelijk  Dienstencentrum van de PKN.

·      andere geledingen

·      mensen (vrijwilligers) vanuit de kerk of daarbuiten voor een klein project als je iets wilt veranderen of vernieuwen

4.6     Kerkmuziek

We hebben nu een aantal goede organisten. Maar we zijn daarin kwetsbaar. Daarom moeten we ook zoeken naar nieuwe organisten.

5       Overige commissies

5.1     40-dagen Commissie

5.1.1   Ons huidige en voorlopig toekomstige aanbod voor de 40-dagentijd

·         40–Dagenboekje,

·         40–Dagenproject kerk en school,

·         Sobere maaltijd, gevolgd door een vesper,

·         Startdienst 40-dagentijd,

·         Pelgrimage,

·         Luisteravond,

·         Actie tienergroep,

·         Narcisverkoop,

·         Publicaties in de Frissel.

 

Onze commissie is financieel selfsupporting, afgezien van een jaarlijkse bijdrage van de diaconie.

5.1.2   Inspiratiebronnen

Door open te staan voor de ontwikkelingen op het gebied van liturgie en ontwikkelingssamenwerking en samen te werken met andere geloofsgemeenschappen.

5.1.3   Benodigde deskundigheid

De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de basisschool, de kindernevendienst, de diaconie, Welkom@zondag en één van de beide predikanten. Verder hebben wij een eigen secretaris/penningmeester en is het financiële beleid afgestemd met de diaconie.

 

5.2     Taakgroep Eredienst

5.2.1   Voortzetting van de huidige werkwijze.

Wij willen vanuit een betrokken, belangstellende en open houding de invulling van de erediensten, in al hun verscheidenheid, volgen en indien wenselijk aanpassen of verder ontwikkelen. Wij vergaderen ongeveer 4 keer per jaar.

 

5.2.2   Mogelijkheden om deze ideeën te verwezenlijken

·         alert zijn op signalen uit de gemeente en de wereld om ons heen

·         waar mogelijk meer mensen bij bijv. de voorbereiding betrekken.

 

5.2.3   Ons aanbod voor de komende vijf jaar

·         reflectie en een adviserende houding t.a.v. de liturgie 

·         idem wat betreft het preekrooster

·         meedenken over en meewerken aan de diensten in de Stille Week

·         verdere integratie en begeleiding van groepen/ commissies die bij de liturgie betrokken zijn

 

5.2.4   We willen starten met de volgende activiteiten

·         schriftlezingen laten lezen door lectoren

·         het aanleren van liederen uit het Nieuwe Liedboek

 

5.2.5   Inspiratiebronnen

·         het Evangelie in de ruimste zin van het woord/Woord

·         verdere persoonlijke religieuze ontwikkeling

·         een open houding t.a.v. van wat er zich op godsdienstig en kerkelijk gebied voordoet

5.2.6   Benodigde deskundigheid

Een cantor

Bijlage 2: Kracht, Zwakte, Kansen en Bedreigingen

De strategische beslissingen, zoals die in het beleidsplan zijn beschreven, zijn gebaseerd op gesprek in de gemeente. Daartoe hebben we met ongeveer 80 gemeenteleden op zondag 4 maart 2012 gekeken naar de gemeente zoals die nu is. Ook hebben kerkenraadsleden in de werkbladen hun mening hierover geuit. Wat is haar kracht, haar zwakte? Wat zijn mogelijkheden en wat zijn bedreigingen voor de gemeente? 

1       Kracht van de gemeente

In de missie en visie wordt betrokkenheid bij elkaar steeds genoemd als belangrijke waarde in onze gemeente. Die waarde komt nu al tot uiting in

·      het grote aantal loyale, betrokken en trouwe vrijwilligers die samen veel van de grond krijgen, zoals bijvoorbeeld: fancy fair, rommelmarkt, kerstmarkt, acties, clubgebouw, jeugdhonk, zanggroep, musical, tieneravondmaal, tienerdiensten, veertigdagenprojecten.

·      het samen koffiedrinken na de dienst

·      activiteiten in de veertigdagentijd: het paasboekje, de pelgrimage, de sobere maaltijden etc.

In de visie vinden we vertrouwen tussen gereformeerden en hervormden belangrijk. We zien dit vertrouwen al in het feit dat

·      de predikanten constructief en intensief met elkaar samenwerken.

·      er soms samen, soms apart gezocht wordt naar een oplossing voor de kerkgebouwen bij de fusie

·      de fusie niet meer ter discussie staat.

·      alle geledingen hun uiterste best doen om in gezamenlijkheid te werken en naar buiten te treden.

Eredienst

·      De tijd rond Pasen bv. is erg mooi. Veel saamhorigheid tijdens de pelgrimage, de diensten met Pasen, bij de projecten.

·      Met Steen in de vijver proberen we te verwezenlijken dat de kerkgang op zondag een veel dynamischer karakter krijgt, door de gebaande paden te verlaten en de invulling wisselender te doen plaatsvinden. Ook zijn er Open Deurdiensten, kind-school-en-gezinsdiensten.

2       Zwakte van de gemeente

De missionaire verbondenheid met de naaste dichtbij en ver weg

·      de kerk is aan de rand van de samenleving komen te staan. Als kerk voegen we ons niet of nauwelijks meer in het maatschappelijk debat.

De groep betrokken gemeenteleden in de leeftijdscategorie van 10-45 jaar is klein

·      dit kan te maken hebben met de muziek in de erediensten.

·      er moet beter worden gecommuniceerd over de activiteiten voor de jeugd. In het bijzonder wordt het jeugdhonk genoemd: wat wordt hier gedaan?

Eredienst

·      iemand zou graag willen dat de 10 geboden vaker worden gelezen.

·      er zijn te weinig avonddiensten.

Vorming en toerusting

·      De bijbeluitleg is de afgelopen jaren veranderd. Veel mensen denken niet meer dat alles in de bijbel  letterlijk genomen moet worden. We vinden het vaak moeilijk om hierover in gesprek met elkaar te gaan of te blijven.

·      Kunnen we niet stoppen met het ophalen van de verjaardagszakjes. Veel mensen begrijpen deze gewoonte niet, en bij veel mensen valt het niet goed.

Algemeen

·      Werken aan respect voor elkaar.

·      Mensen in het oog houden

o  die afhaken bij vernieuwing, zoals bij de keuze voor kinderen aan het Avondmaal of de discussie rond het zegenen van getrouwde mensen van gelijk geslacht.

o  die afhaken door te weinig vernieuwing.

Fusie en samenwerking

·      De fusie en samenwerking moeten ook meer vorm krijgen in een samenwerking tussen de organisatie van de Fancy Fair en de rommelmarkt.

·      Gemeenteleden moeten meer betrokken worden bij het nadenken over het beleid van de gemeente en bij beslissingen die worden genomen.

3       Kansen voor de gemeente

Betrokkenheid van gemeenteleden van 10-45 jaar kan vergroot worden door

·      De jeugd meer te betrekken bij kerkdiensten door

o  jeugd mee te laten doen in de voorbereiding, voorlezen en de muziek.

o  de mogelijkheden van het internet meer te benutten.

o  als kerkleden daar te zijn waar jongeren zijn: internet, sportvelden, muziekverenigingen, uitgaansgelegenheden?

·         een denktank te vormen van mensen tussen de 20 en 50 jaar.

·         kerkgang op zondag zou een veel dynamischer  karakter kunnen krijgen door de gebaande paadjes te verlaten en de invulling wisselender te doen plaatsvinden. Dan een sing-in, dan op zondag een wandeling, dan een musical op zondag, dan een dienst voor de kleintjes, dan een busreis naar weet ik wat, dan een spreker over andere godsdiensten enz. enz. Een kerk midden in de samenleving waar gedachten worden geboren en waarin men niet bang is om dingen te belichten die wellicht door sommigen als onkerkelijk worden gezien. Het zijn vaak de eyeopeners.

·         we zullen moeten kijken naar of we 1 of 2 diensten willen hebben op zondag en of we willen segmenteren in doelgroepen.

Betrokkenheid onderling kan vorm krijgen in

·         een vrijwilligersmeldpunt voor hand- en spandiensten in de wijk, bijv. schildersklussen, reparatiewerkzaamheden enz. Je zou kunnen denken aan een soort ‘Vlam’ vanuit de kerk

·         het opzetten van een eetgroep voor alleenstaanden en belangstellenden

·         het opzetten van een activiteitencentrum dat dagelijks open is

De kerk moet daar zijn waar de mensen zijn

·         internet

·         sport

·         andere verenigingen

·         uitgaansgelegenheden

·         kerk moet aanwezig zijn op de kerstmarkt.

4       Bedreigingen voor de gemeente

De afname van betrokkenheid van gemeenteleden van 10-45. Deze afname wordt veroorzaakt door

·      saaiheid van de kerk

o  conservatisme

o  wij gaan te weinig naar de jeugd toe

·      Wij zijn te weinig op zoek naar echtheid in onze geloofsbeleving.

·      Wij vragen onszelf te weinig af hoe wij het geloof door kunnen geven aan de jongeren.

·      Het lidmaatschap van de kerk is te vrijblijvend.  We willen niet terug naar de verplichtende karakter van vroeger, maar het is moeilijk om hierin een goede balans te vinden.

·      We stralen te weinig uit van wat het betekent om gemeente te zijn:

·      We hebben geen heldere opvatting over de wijze waarop je het geloof handen en voeten geeft.

Betrokkenheid algemeen

·      Leegloop

·      Bemensing – er is een tekort om alle taken te vervullen. Niet alleen de kerkenraad maar ook gemeenteleden zijn verantwoordelijk. Zie de contactpersonen die mensen bezoeken.

·      Sommige mensen kijken op zondagmorgen vaak ook naar de TV kerkdiensten.

·      Er is nog te veel  een ‘wij / zij’ in plaats van een ‘wij’ – cultuur

·      We zijn te bescheiden:  – we laten te weinig zien wat we allemaal doen: Of om het anders te zeggen: we danken en prijzen God te weinig voor wat er allemaal in de gemeente gebeurt aan zorg voor - en betrokkenheid bij elkaar.

 

^ Naar bovenzijde pagina